ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทันตสาธารณสุข และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน สัมมนาวิชาการ นวัตกรรม วิจัย และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 4th Academic Seminar: Innova