สอบผลการศึกษาเฉพาะด้านทางสาธารณสุข (วิจัย) ของ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)