สอบโครงร่างการวิจัยในรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)