ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพ ของคนงานแปรรูปไม้ยางพารา

Submitted by saowalak on Tue, 08/14/2018 - 17:29
เจ้าของผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน / คณะ
จิตตินันท์ เกตุแก้ว
ประเภทผลงานทางวิชาการ
ระดับชั้นปี
ปีการศึกษาที่จบ