ประสิทธิผลของการจัดการเรียนเพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ระดับอำเภอต่อการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของจังหวัดตรัง

Submitted by saowalak on Tue, 08/21/2018 - 13:35
เจ้าของผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน / คณะ
ภาคภุมิ สุภานันท์
ประเภทผลงานทางวิชาการ
ระดับชั้นปี
ปีการศึกษาที่จบ