ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ และทัศนคติด้านการจัดฟัน โดยใช้ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Submitted by saowalak on Tue, 04/28/2020 - 00:12
เจ้าของผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน / คณะ
ณัฐวุฒิ หมันการ
ประเภทผลงานทางวิชาการ
ระดับชั้นปี
ปีการศึกษาที่จบ