ประสิทธิผลของการให้ทันตสุขศึกษาผ่านสื่ออินโฟกราฟิกต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

Submitted by saowalak on Tue, 04/28/2020 - 00:15
เจ้าของผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน / คณะ
กรรณชนก คงเสน
ประเภทผลงานทางวิชาการ
ระดับชั้นปี
ปีการศึกษาที่จบ