ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาของแผ่นดิน 29-30 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก