คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมการศึกษา รูปแบบการเขียน และคณะกรรมการสอบโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาช่องปาก